Zkouška tvrdosti podle Knoopa

Zkouška mikrotvrdosti podle Knoopa je předepsána normou ČSN EN ISO 4545-1.

Indentor pro měření podle Knoopa je diamantový jehlan s kosočtvercovou podstavou. Kosočtvercový vtisk, který je vytvořen tímto indentorem má poměr délek úhlopříček viz obr.

KnoopU této metody se tvrdost materiálu vyhodnocuje na základě pouze delší úhlopříčky. Tato úhlopříčka je při stejném zatížení mnohem delší, než u metody podle Vickerse, odečítání je proto výrazně přesnější, což má pozitivní dopad na výslednou přesnost získané hodnoty tvrdosti. Tvar indentoru pro měření podle Vickerse je rovnostranný jehlan s vrcholovým úhlem 136° (viz obr 1-3). Hloubka vtisku vytvořená tímto indentorem odpovídá zhruba 1/7 délky jeho úhlopříčky.

Díky svým velmi mělkým vtiskům (pouze 1/30 délky delší úhlopříčky), se metoda hodí pro měření tvrdosti tenkých povlaků, kovových fólií a tenkých plechů, nebo tenkých kalených povrchových vrstev.

Metoda je z důvodů malé hloubky vtisků velmi náročná na jakost testované plochy – drsnost, rovinnost planparalelnost testované plochy proti základně vzorku.

Geometrické parametry indentoru podle Knoopa:

Vrcholový úhel ve směru delší úhlopříčky – 172°30’00“
Vrcholový úhel ve směru kratší úhlopříčky – 130°00’00“

Pro získání hodnoty tvrdosti se používá konstanta C, která odpovídá:

Knoop_konstanta C

kde je:
A – Vrcholový úhel ve směru delší úhlopříčky, 172°30′
B – Vrcholový úhel ve směru kratší úhlopříčky, 130°
C – Konstanta indentoru.

Tvrdost podle Knoopa se počítá následujícím způsobem:

Tvrdost Knoop

kde je:
HK – Tvrdost podle Knoopa
F  –   Zatěžovací síla, N
S  –   Průmět plochy vtisku, mm2
C  –   Konstanta indentoru (viz víše)
D  –   Délka delší úhlopříčky, mm


Naši nejvýznamnější dodavatelé