Materiálografie

Co je materiálografie?

Materiálografie je obor obecně se zabývající pozorováním a dokumentací struktury objektů přírodních i uměle vytvořených člověkem. Je možno zkoumat strukturu kovů (metalografie), hornin a jiných přírodních materiálů (petrografie), ale i uměle vyrobených objektů, jako jsou elektonické součástky. Prostředky materiálografie je možno využít i u zkoumání struktur i některých biomateriálů atd.

Zkoumání struktury umožňuje:

 • zjišťovat souvislosti mezi strukturou materiálu a jeho vlastnostmi,
 • ƒsledovat a kontrolovat vlastnosti materiálu při jeho výrobě a zpracování,
 • ƒhledat příčiny vad materiálu nebo vysvětlit důvody selhání nějakého dílu.
 • Metalografie

  Metalografie je nauka, která se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby kovů a slitin. Cílem je zviditelnění struktury těchto materiálů a následné studium pomocí optického či elektronového mikroskopu. Kovy a jejich slitiny jsou materiály neprůhledné a k jejich pozorování tedy používáme optické mikroskopy v režimu odrazu. A protože nejvyšší odrazivost mají plochy dokonale rovné a hladké, cílem bude připravit vzorek právě s takovou plochou.

 • PetroThin

  Petrografie

  Petrografie je součástí geologie a zabývá se popisem složení a vlastností hornin. Petrografie je spíše popisná věda, vznik hornin zkoumá petrologie. Na rozdíl od chemicky homogenních minerálů horniny i půdy se zpravidla skládají z několika různých minerálů a jsou to tedy složité struktury. Petrografické zkoumání začíná makroskopickým popisem, často přímo v terénu. Zkušený petrograf pozná obvykle pouhým okem, o jaký typ horniny se jedná. Přesnější určení zejména jemnozrnných hornin však vyžaduje zkoumání pomocí petrografických mikroskopů a dalších metod na vzorcích – nábrusech nebo výbrusech.

Optické zkoumání struktury, zejména při větším zvětšení, vyžaduje pečlivou přípravu vzorků tak, aby bylo možno zkoumat skutečnou strukturu a ne nějaké artefakty. Vzorky je nutno připravovat vhodným způsobem. K tomu jsou zapotřebí vhodné přístroje i spotřební materiál. Protože mikroskopickými metodami není možno zkoumat strukturu  v celém objemu  zkoumaného předmětu,  je nutno připravit reprezentativní vzorek nebo vzorky. Přípravu vzorků můžeme rozděli do následujících kroků:

 • odběr z celku a eventuální zapouzdření,
 • příprava povrchu (broušením a leštěním) tak, aby bylo možno provést makroskopické či mikroskopické vyšetření,
 • vyvolaní struktury (leptáním nebo i jiným způsobem).

Pro oblast zkoumání struktury všech materiálů nabízíme pily, lisy, brusky, leštičky, spotřební materiál, příprava a analýza vzorků, kurzy přípravy metalografických vzorků a jejich hodnocení.Naši nejvýznamnější dodavatelé